STOCK REPLY is an excerpt from a tip by a stock broker, in which the guy basically tells you to be cautious when buying shares. For a short excerpt, the bit proves surprisingly useful in terms of English.

THE STORY

When considering whether to buy this stock, you’d do well to keep one piece of advice in mind: Your goal is to make money in the future. Is this the stock that will accomplish that for you? If you believe the answer is yes then feel free to go ahead with your plan. If you’re having second thoughts, you might want to hold off on buying.
accomplish ► dosáhnout něčeho
have second thoughts ► mít pochybnosti
hold off on st ► posečkat s
you might want to ► možná bys měl
stock ► akcie (nepočitatelné)
whether ► zda

THE SPIN-OFF

A guy is thinking of buying some stock, but he just keeps going back and forth and can't seem to make up his mind one way or the other..
I KEEP WONDERING IF I SHOULD BUY THIS STOCK
ON THE ONE HAND, I COULD MAKE A FORTUNE
BUT I COULD JUST AS EASILY GO BROKE
THERE’S NO GUARANTEE THE STOCK WILL GO UP
I GUESS I’D BETTER SIT THIS ONE OUT
THEN AGAIN, WHAT IF IT DOES GO UP?
I’LL REGRET PASSING UP ON THIS CHANCE
MAN, WHAT A TOUGH DECISION TO MAKE

go broke ► zbankrotovat
guarantee ► zaručit, záruka
make a fortune ► vydělat ohromné prachy
pass up on st ► nechat si něco ujít, nevyužít příležitosti
sit st out ► něčeho se cíleně neúčastnit
then again ► na druhé straně, zároveň ale

NOTEBOOK: THE BIG ONE

GO AHEAD WITH ST

USED IN: FEEL FREE TO GO AHEAD WITH YOUR PLAN odpovídá českému něco rozjet, do něčeho se pustit (obvykle po určitém váhání); běžné pustit se do něčeho lze překládat mimo jiné spojením get started (on st)
Before the raid, we thought it was possible that as many as 300 prisoners could be killed, but we went ahead with the operation anyway. ► Než jsme vtrhli dovnitř, předpokládali jsme, že při akci může zahynout až 300 vězňů, ale přesto jsme do toho šli.
Try not to be a perfectionist because if you are, it’ll become difficult to get started on any task in the first place. ► Snaž se nebýt moc velkým perfekcionistou, protože v takovém případě začne být obtížné se vůbec do jakéhokoli úkolu pustit.
souvisí s ním spojení go through with st jako české dotáhnout do konce (opět po určitých pochybnostech) a také follow through, jímž se popisuje schopnost dotahovat věci do konce; follow up on st pro změnu popisuje navazování na předešlou akci
It was the first time I was truly afraid of a treatment, but I had made the decision and I went through with it. ► Bylo to poprvé co jsem se nějaké léčby skutečně bál, ale tou dobou jsem se už rozhodnul a necuknul jsem.
If I commit to something, I make sure that I follow through. ► Pokud se k něčemu zavážu, tak už to vždycky dotáhnu do konce.
You know how sometimes you just have a gut feeling about something and you need to follow up on it. ► Znáš to, jak občas něco cítíš v kostech a pak víš, že u toho to nesmí skončit.

WHEN CONSIDERING

USED IN: WHEN CONSIDERING WHETHER TO BUY THIS STOCK z gramatického hlediska je zajímavé vynechání you are (when you are considering), které je možné, pokud je v obou větách stejný podmět (when watching football, the TV blew up); jde o poměrně formální strukturu, kterou uvidíte spíše v písemné formě - nejčastěji se takto používá ve spojení s while, kde může odpovídat českému při (nějaké činnosti)
Two Russian billionaires got into a fight while talking about the financial crisis. ► Dva ruští miliardáři se do sebe pustili při debatě o hospodářské krizi.

HAVE SECOND THOUGHTS

USED IN: IF YOU’RE HAVING SECOND THOUGHTS, YOU MIGHT WANT TO... klasickým překladem českého pochybovat je doubt (používá se bez předložky: I doubt it / I doubt about it); specifické pochyby, jež vás přepadnou poté, co učiníte nějaké zásadní rozhodnutí, se ale často popisují pomocí second thoughts (nezřídka s have v průběhovém tvaru) – česky by šlo říct už si nebýt úplně jistý, začít mít pochyby
I’m taking a day off from exercise today, but given how tired I feel I am having second thoughts about the surfing lesson I have booked for Friday morning. ► Dnes posilovnu vynechávám, ale vzhledem k tomu jak jsem unavený zvažuju, že bych vypustil i tu lekci surfingu co ji mám zamluvenou na pátek ráno.
další zajímavým a těžko uchopitelným anglickým slovesem se second je second-guess, něco ve smyslu českého zpětně kritizovat (míněno: po bitvě je každý generálem); pro podobné situace má angličtina také spojení hindsight is 20-20 (jímž se říká, že při pohledu zpět má každý tipovací úspěšnost 20 ze 20 pokusů)
As a new mom, I find myself constantly second-guessing my parenting style and life choices. ► Jako čerstvá matka zjišťuju, že jakékoli své zásadní rozhodnutí i styl výchovy dětí neustále zpětně přehodnocuju.
Like they say, hindsight is 20/20, so now I can see the signs, but of course I couldn’t then. ► Jak se říká, po bitvě je každý generálem, takže dnes ty náznaky jasně vidím, ale tehdy jsem samozřejmě neviděla nic.
váhání a nerozhodnost lze vedle hesitate popsat i méně známými slovesy a obraty jako waffle (lavírovat, opak commit jako učinit zásadní rozhodnutí a zůstat u něj) nebo go back and forth (opak make up one’s mind jako napevno se rozhodnout)
Quit whining, and quit waffling about Renee (or whatever her name is) - either commit or get the hell out. ► Přestaň pořád naříkat a rozmýšlet se co s Renee (nebo jak se ta holka jmenuje) - buď jí řekni ano nebo to prostě ukonči.
Once it was primed, it was time to paint. I went back and forth about the color: should I paint it greyish blue or stick with white? I just couldn’t make up my mind. ► Po nanesení základního nátěru přišel čas malovat. S barvou jsem pořád váhal: mám to vymalovat šedomodře nebo zůstat u bílé? Vůbec jsem se nemohl rozhodnout.

WHETHER

USED IN: WHEN CONSIDERING WHETHER TO BUY THIS STOCK odpovídá českému zda, vyslovuje se stejně jako weather a je mnohem méně časté než if; je dobré jej znát ve spojení whether or not a pamatovat, že nahrazuje if ve spojení s následným infinitivem (decide if to stay) či naopak předcházející předložkou (agree on if we should leave)
I was torn for a while about whether or not I should take Miriam with us. ► Chvíli jsem byl na vážkách ohledně toho zda mám vzít Miriam s námi nebo ne.

YOU’D DO WELL TO

USED IN: YOU’D DO WELL TO KEEP ONE PIECE OF ADVICE IN MIND would do well to je jednou z méně frekventovaných alternativ k should, the other ones being drsnější had better (radši udělej / bude lepší když), jemnější may want to (možná bys měl / dobré by bylo, viz jinde v textu) a také need to (je potřeba), čím dál častěji používané pro doporučení na místě should (s kterýmžto faktem se mnozí rodilí mluvčí nehodlají smířit)
You really need to get in shape.
We’d better get in shape.
She might want to get in shape.

KEEP IN MIND

USED IN: YOU’D DO WELL TO KEEP ONE PIECE OF ADVICE IN MIND u idiomů s mind je třeba dávat si pozor na to, kdy se před mind použije přivlastňovací zájmeno (what’s on your mind? / keep your mind off your ex) a kdy ne (keep that in your mind); všimněte si i zajímavých překladů do češtiny (trápit, pamatovat, nemyslet)
I normally know what time the races start but I had it in my mind that this one was 12.20, when it was actually 11.20. ► Za normálních okolností vím, kdy který závod začíná, ale vsugeroval jsem si, že tenhle je ve 12:20, zatímco ve skutečnosti byl v 11:20.
Financial worries should be the last thing on your mind as you concentrate on improving your health. ► V době, kdy se soustředíš na zlepšení svého zdraví, by ses neměla vůbec znepokojovat finančními starostmi.
That gem of advice is from my university professor 20 years ago – and I’ve always kept it in mind. ► Tato fantastická rada pochází od mého profesora z výšky před 20 lety – a navěky mi utkvěla v paměti.
What kind of price range do you have in mind? ► Zhruba jaké cenové rozpětí si představuješ?
I wonder what I can do for three hours that will keep my mind off food. ► Přemýšlím co bych mohl dělat tři hodiny, abych přitom pořád nemyslel na jídlo.

MAKE MONEY

USED IN: YOUR GOAL IS TO MAKE MONEY IN THE FUTURE pro vydělávání peněz se běžně používá sloveso make, formálnější earn je méně časté; pro popis úspěšného tažení světem a s ním související akumulace financí se nabízí i celá řada dalších rozkošných obratů
The only way you can get rich is by scamming and stealing and stepping on people. ► Zbohatnout se dá jedině tak, že podvádíte a kradete a odkopáváte jiné lidi.
These guys want to take advantage of the fact that you need a paycheck. ► Tihle lidi chtějí využít toho, že nutně potřebuješ práci.
Before I came in 2010 I had not paid my rent for several months. In fact I was having a hard time supporting myself since I lost my job back in 09. ► Než jsem sem v roce 2010 přišel, několik měsíců jsem neplatil nájem. Měl jsem dokonce problém se vůbec uživit, protože jsem v roce 2009 přišel o práci.
His family fell apart and he was fending for himself at an early age . ► Rodina se mu rozpadla a on se už v útlém věku musel protloukat životem sám.
Tracy’s father made his living selling home appliances and musical instruments. ► Otec od Tracy se živil prodejem domácích spotřebičů a hudebních nástrojů.
Sarah has some big shoes to fill, but it looks like she’s doing pretty well for herself. ► Sarah se bude muset hodně snažit, aby byla stejně dobrá jako její předchůdce, ale vypadá to, že si zatím nemůže stěžovat.
I’m watching it happen to friends who are coming up in the world. I’m amazed at the number of people who come out of the woodwork to ask favors. ► Sleduju jak se to děje kamarádům, kteří se vlastní prací vyšvihli nahoru. Žasnu nad tím, kolik lidí se najednou bůhvíodkud vynoří a chtějí pomoct.

ACCOMPLISH

USED IN: IS THIS THE STOCK THAT WILL ACCOMPLISH THAT FOR YOU? accomplish, podobně jako achieve, odpovídají českému dosáhnout ve významu uspět (ve fyzickém významu dosáhnout na něco se používá reach); z obou sloves lze vytvořit podstatná jména: achievement, respektive accomplishment, která - interestingly enough - odpovídají českému (dosažený) úspěch / to čeho jsem dosáhnul
I want to be able to look back on 2011 and feel proud of my achievements – but right now, I don’t feel that that will be the case. ► Chci, abych se na konci roku 2011 mohla ohlédnout a být pyšná na to, čeho jsem dosáhla, ale v této chvíli mám dojem, že tomu tak nebude.
pro úspěšné zvládnutí toho či onoho úkolu existuje celá škála překladiva, v němž se naše oblíbené succeed krčí skromně někde na konci seznamu (we must succeed for they sign the paper / we need to get them to sign the paper)
When decorating your home, is it usually a work in progress over time, or do you like to just get it done and move on? ► Provádíte výzdobu domu postupně jako umělecké dílo nebo to prostě rychle sfouknete a jdete na něco jiného?
Since my friends wanted to see the concert just as badly as I did, we planned out a day trip to Chicago and made it happen. ► Jelikož mí kamarádi chtěli ten koncert vidět stejně tak moc jako já, naplánovali jsme se celodenní výlet do Chicaga a ten vzápětí uskutečnili.
When I started Project Conversion in January of this year, I wasn’t sure if I’d be able to pull it off. ► Když jsem letos v lednu spouštěl Project Conversion, nebyl jsem si vůbec jistý, jestli se mi to podaří úspěšně zvládnout.
It’s working! The liquid is turning blue. We did it! ► Funguje to! Tekutina postupně modrá. Zvládli jsme to!
Five years ago I tried to start my own business but I failed and lost a lot of money. ► Před pěti lety jsem se pokusil začít podnikat sám, ale neuspěl jsem a přišel o hodně peněz.

BELIEVE

USED IN: IF YOU BELIEVE THE ANSWER IS YES... believe často odpovídá spíše českému být přesvědčen než doslovnému věřit (v podstatě jde o silnější verzi think) a v angličtině přebíjí doslovné be convinced (úplně se pak v tomto směru vyhýbejte spojení be persuaded)
Laura believes that I chose my boyfriend over her, which I most certainly did not. ► Laura je přesvědčena, že jsem dala přednost svému příteli před ní, což rozhodně není pravda.
I believe that you can get a pretty basic website for around $100, but that is just an estimate. ► Jsem přesvědčený, že nějaká jednoduchá webová stránka se dá pořídit kolem stovky dolarů, ale to je jen odhad.

FEEL FREE TO

USED IN: FEEL FREE TO GO AHEAD WITH YOUR PLAN odpovídá české pobídce klidně něco udělej, tedy podobně jako klasické go ahead, suit yourself nebo hovorovější knock yourself out či naopak formálnější don’t hesitate to (do st) - funguje i samostatně
If you have any questions or just want to say hi, feel free to comment. ► Pokud máte nějaké dotazy nebo prostě chcete jenom pozdravit, klidně vložte komentář.
Got something to say? Feel free! ► Máš něco na srdci? Ven s tím!
Hey, I’m just saying. You consider this safe - go ahead, be my guest. I’m just giving a warning to people who actually do care about getting their account banned. ► Nic ti nevnucuju. Pokud to považuješ za bezpečné, běž do toho, bránit ti nebudu. Jenom chci varovat lidi, kterým záleží na tom, aby jim nezrušili účet.
Listen, I need to use the restroom. — Knock yourself out. ► Poslyš, potřebuju si zajít na záchod. — Není problém.

HOLD OFF ON ST

USED IN: YOU MIGHT WANT TO HOLD OFF ON BUYING patří mezi hůře zapamatovatelná frázová slovesa s dvěmi předložkami (po boku mu hrdě stojí například get away with, put up with, hang on to nebo fill in for); nejpřesnějším českým překladem by bylo posečkat s něčím; důležitější je znát významově spřízněné put off jako české odložit
I have to memorize the Gettysburg Address by next Monday. In all fairness, the teacher gave us two months and stupid me kept putting it off. ► Do příštího pondělí se musím Gettysburský projev naučit nazpaměť. Musím teda podotknout, že nám učitel dal dva měsíce a já blbec jsem to pořád odkládal.

ADD-ONS

MUST-USE

Can you tell the story using these phrases? WHEN -ING ► BUY STOCK? WOULD DO WELL A PIECE OF ADVICE ACCOMPLISH ► GOAL -------------------- FEEL FREE TO ► PLAN SECOND THOUGHTS HOLD OFF ON ST -------------------- WHETHER ► CONSIDER BUY KEEP ST IN MIND ► ADVICE MAKE MONEY BELIEVE ► ACCOMPLISH GO AHEAD WITH ST MIGHT WANT TO ► WAIT

FILL-IN

See if you can fill the gaps:

When considering ____ to buy this stock, you’d ____ well to keep one ____ of advice ____ mind: Your goal is to ____ money in the future. Is this the stock that will ____ that for you? If you ____ the answer is yes then feel ____ to go ____ with your plan. If you’re ____ second thoughts, you ____ want to hold off ____ buying.

KEYWORDS


Try to tell the story using this short guide: THINK STOCK – ADVICE! FUTURE: MONEY YES: DO! DOUBT: WAIT

DUMB

Here's how you should NOT express the ideas in question: During your considering if it is a good idea to buy these stocks, you must remember one advice: your goal is that in future you must earn some money. These stocks will enable reaching it, you think? If you are convinced that yes, you must realize this plan. If no, it is better you wait.

ALTERNATIVE

Here, on the other hand, is a different way to express these very same ideas:
While you’re wondering if you should go ahead and buy these shares, here’s a tip for you. You’re doing this so that one day you’ll sell the shares and make money, right? Now, are these particular shares going to make that happen? If you’re sure they are, by all means get started on the plan. If you’re having doubts, however, you’d better think twice before you get involved.

SPIN-OFF (CZ)

Here's a couple of (not so) random thoughts for you to translate:
  • pořád přemýšlím, jestli mám tyhle akcie koupit
  • na jedné straně bych na tom mohl vydělat majlant ► fortune
  • ale stejně tak dobře bych mohl přijít na mizinu ► as+broke
  • nedá se nijak zaručit, že cena půjde nahoru ► guarantee
  • asi tohle kolo radši vynechám ► sit
  • ale na druhé straně, co když se ta cena fakt zvýší ► then+do
  • budu litovat toho, že jsem si tu příležitost nechal ujít ► pass
  • tohle teda není vůbec snadné rozhodnutí ► make

THE STORY (CZ)

Při zvažování koupi těchto akcií doporučuju mít na paměti následující radu: vašim cílem je na nákupu někdy v budoucnu vydělat. Podaří se vám to díky těmto akciím? Pokud jste přesvědčeni že odpověď zní ano, pak s chutí do toho. Pokud ale máte nějaké pochybnosti, možná radši s nákupem ještě posečkejte.

E.S. DUMPING GROUND (BONUS)

Znáš to, jak občas něco cítíš v kostech a pak víš, že u toho to nesmí skončit.
Zhruba jaké cenové rozpětí si představuješ?
Zbohatnout se dá jedině tak, že podvádíte a kradete a odkopáváte jiné lidi.
Za normálních okolností vím, kdy který závod začíná, ale vsugeroval jsem si, že tenhle je ve 12:20, zatímco ve skutečnosti byl v 11:20.
V době, kdy se soustředíš na zlepšení svého zdraví, by ses neměla vůbec znepokojovat finančními starostmi.
Tihle lidi chtějí využít toho, že nutně potřebuješ práci.
Tato fantastická rada pochází od mého profesora z výšky před 20 lety – a navěky mi utkvěla v paměti.
Snaž se nebýt moc velkým perfekcionistou, protože v takovém případě začne být obtížné se vůbec do jakéhokoli úkolu pustit.
Sleduju jak se to děje kamarádům, kteří se vlastní prací vyšvihli nahoru. Žasnu nad tím, kolik lidí se najednou bůhvíodkud vynoří a chtějí pomoct.
Sarah se bude muset hodně snažit, aby byla stejně dobrá jako její předchůdce, ale vypadá to, že si zatím nemůže stěžovat.
Rodina se mu rozpadla a on se už v útlém věku musel protloukat životem sám.
Přestaň pořád naříkat a rozmýšlet se co s Renee (nebo jak se ta holka jmenuje) - buďřekni ano nebo to prostě ukonči.
Přemýšlím co bych mohl dělat tři hodiny, abych přitom pořád nemyslel na jídlo.
Před pěti lety jsem se pokusil začít podnikat sám, ale neuspěl jsem a přišel o hodně peněz.
Provádíte výzdobu domu postupně jako umělecké dílo nebo to prostě rychle sfouknete a jdete na něco jiného?
Poslyš, potřebuju si zajít na záchod. — Není problém.
Pokud se k něčemu zavážu, tak už to vždycky dotáhnu do konce.
Pokud máte nějaké dotazy nebo prostě chcete jenom pozdravit, klidně vložte komentář.
Po nanesení základního nátěru přišel čas malovat. S barvou jsem pořád váhal: mám to vymalovat šedomodře nebo zůstat u bílé? Vůbec jsem se nemohl rozhodnout.
Otec od Tracy se živil prodejem domácích spotřebičů a hudebních nástrojů.
Nic ti nevnucuju. Pokud to považuješ za bezpečné, běž do toho, bránit ti nebudu. Jenom chci varovat lidi, kterým záleží na tom, aby jim nezrušili účet.
Než jsme vtrhli dovnitř, předpokládali jsme, že při akci může zahynout 300 vězňů, ale přesto jsme do toho šli.
Než jsem sem v roce 2010 přišel, několik měsíců jsem neplatil nájem. Měl jsem dokonce problém se vůbec uživit, protože jsem v roce 2009 přišel o práci.
Máš něco na srdci? Klidně mi to řekni.
Laura je přesvědčena, že jsem dala přednost svému příteli před ní, což rozhodně není pravda.
Když jsem letos v lednu spouštěl Project Conversion, nebyl jsem si vůbec jistý, jestli se mi to podaří úspěšně zvládnout.
Jsem přesvědčený, že nějaká jednoduchá webová stránka se dá pořídit kolem stovky dolarů, ale to je jen odhad.
Jelikož mí kamarádi chtěli ten koncert vidět stejně tak moc jako já, naplánovali jsme se celodenní výlet do Chicaga a ten vzápětí uskutečnili.
Jako čerstvá matka zjišťuju, že jakékoli své zásadní rozhodnutí i styl výchovy dětí neustále zpětně přehodnocuju.
Jak se říká, po bitvě je každý generálem, takže dnes ty náznaky jasně vidím, ale tehdy jsem samozřejmě neviděla nic.
Chvíli jsem byl na vážkách ohledně toho zda mám vzít Miriam s námi nebo ne.
Chci, abych se na konci roku 2011 mohla ohlédnout a být pyšná na to, čeho jsem dosáhla, ale v této chvíli mám dojem, že tomu tak nebude.
Funguje to! Tekutina postupně modrá. Zvládli jsme to!
Dva ruští miliardáři se do sebe pustili při debatě o hospodářské krizi.
Do příštího pondělí se musím Gettysburský projev naučit nazpaměť. Musím teda podotknout, že nám učitel dal dva měsíce a já blbec jsem to pořád odkládal.
Dnes posilovnu vynechávám, ale vzhledem k tomu jak jsem unavený zvažuju, že bych vypustil i tu lekci surfingu co ji mám zamluvenou na pátek ráno.
Bylo to poprvé co jsem se nějaké léčby skutečně bál, ale tou dobou jsem se už rozhodnul a necuknul jsem.